Autorské práva

Obsah stránky na www.ExpresTlac.sk a jej grafické vyhotovenie je chránené autorským zákonom.

Prístupnosť

1. Obsah web stránky www.ExpresTlac.sk je chránený autorským právom spoločnosti Expresta s.r.o.. Bez predchádzajúceho súhlasu je možné využívať ho len na nekomerčné a osobné účely. Podmienky platia pre všetkých užívateľov, pokiaľ nie je písomne uvedené inak. Akákoľvek neoprávnená verejná distribúcia bude predmetom šetrenia a v prípade preukázateľného porušenia autorských práv podnikne spoločnosť Expresta s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom webu www.ExpresTlac.sk, potrebné právne kroky.
Obsah stránky je majetkom spoločnosti Expresta s.r.o. alebo je zverejnený s predchádzajúcim súhlasom vlastníka/ vlastníkov predmetného obsahu.


2. Spoločnosť Expresta s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na udržanie aktuálnych a pravdivých informácií na web stránke. Za prípadné chyby a opomenutia na stránke nenesie žiadnu zodpovednosť. Zmeny obsahu a cenovej ponuky sú vyhradené!


3. Užívateľ predmetnej web stránky www.ExpresTlac.sk súhlasí s podmienkami jej použitia. Majitelia ani zamestnanci spoločnosti Expresta s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody súvisiace s prehliadaním a používaním web stránky.
Expresta s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek technických škôd spôsobených používaním uvedenej web stránky.


4. Pre plnú funkčnosť stránok je potrebné mať naištalovanú v internetovom prehliadači technológiu Flash, povolený javascript a cookies.


5. Spoločnosť Expresta s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobne údaje klientov, žiadateľov o zamestnanie, ako aj registrovaných užívateľov web stránky, podľa interne prijatých predpisov a v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.