Diplomovky: Normy na úpravu diplomových a bakalárskych prác

Diplomovky: Normy na úpravu diplomových a bakalárskych prác

Normy na úpravu diplomových a bakalárskych prác

Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard ISO 690:1987, Documentation -- Bibliographic references -- Content, form and structure, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690 (01 0197) Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, dátum vydania 1.4.1998, ICS: 01.140.20.

1. Štruktúra dokumentu

Základnú štruktúru písomného dokumentu tvoria tieto, takto nazývané a usporiadané časti (v zátvorke uvedené sú nepovinné):
 • titulný list - (opravy) - (abstrakt) - (predhovor),
 • obsah - (zoznam ilustrácií a tabuliek) - (zoznam skratiek a symbolov) - (slovník termínov),
 • úvod - jadro (kapitoly) - záver,
 • zoznam bibliografických odkazov - (prílohy) - (registre),
 • obal - (sprievodný materiál: diskety, CD, mapy…).

2. Rozsah (rukopisu) dokumentu

Rukopis dokumentu sa počíta na autorské hárky - AH, ktoré znamenajú počet znakov (úderov):
jedna strana : 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov
1 AH : 20 strán x 1800 = 36 000 znakov
Pozn.: Počet znakov sa dá spravidla zistiť vo vlastnostiach dokumentu.
Do rozsahu práce sa počítajú nasledovné časti textu: úvod, hlavný text, záver, zoznam bibliografických odkazov, citácie, poznámky pod čiarou.

3. Okraje

Normalizované okraje textu na stránke sú 2,5 cm (sprava a zľava) a 3 cm (zhora a zdola).

4. Číslovanie

Časti textu - kapitoly sa číslujú priebežne arabskými číslicami, za posledným číslom ani za názvom sa bodka NEDÁVA. Čísluje sa aj záver a úvod sa nečísluje, napríklad:
Úvod
1 Analýza lineárnych systémov
1.1 Stavové rovnice
1.1.1 Zostavenie spojitých stavových rovníc
Prílohy sa číslujú veľkými písmenami latinskej abecedy (A,B,...), každá príloha začína na novej strane. Napríklad:
Príloha A
Príloha A.1
Príloha A.1.1
Príloha B
Strany textu sa číslujú nepretržite arabskými číslicami (1,2,...). Čísla strán sa zobrazujú v dolnej časti strany a píšu sa rovnakým typom písma ako hlavný text. Obálka sa do číslovania nepočíta, titulný list a obsah sa počítajú, ale čísla sa nezobrazujú. Strany so zoznamom odkazov a prílohami sa číslujú priebežne.
Tabuľky sa v texte označujú arabským poradovým číslom a názvom, číslo a názov sa umiestňujú nad tabuľku. Napríklad:
Tabuľka 1 Celkové počty študentov
1 Rozloženie výkonov počas roka
Číslo a názov ilustrácie sa zobrazuje pod ilustráciu. Ak je v texte málo ilustrácií, označujú sa ako Obrázok 1, Obrázok 2... Ak je v texte veľa ilustrácií, možno ich rozčleniť na Graf 1, Fotografia 5, Schéma 21 atď.

5. Bibliografické odkazy

Bibliografický odkaz (bibliographic reference) je záznam, ktorý obsahuje údaje o dokumentoch, ktoré autor dokumentu bezprostredne použil pri tvorbe dokumentu a je považovaný za súčasť dokumentu.
Bibliografický odkaz odkazuje na konkrétny dokument (napr. monografiu), na príspevok v dokumente (príspevok v monografii alebo zborníku, heslo v encyklopédii) alebo na články v seriálových publikáciách - časopisoch, ročenkách, revue, novinách, ktoré boli publikované v tlačenej alebo elektronickej podobe.
Bibliografický odkaz musí obsahovať tzv. povinné údaje a môže obsahovať tzv. nepovinné údaje. V prípade uvedenia aj nepovinných údajov sa jedná o tzv. úplný bibliografický odkaz.
Uvádzanie autorov
V bibliografických odkazoch možno autorov uvádzať týmito spôsobmi:
 • RÁZUSOVÁ - MARTÁKOVÁ, Mária
 • FEDOR, Pavol - PERDUKOVÁ, Daniela
 • FEDOR, P. - FEDOR, S. - FEDOR, J.
 • FEDOR, P. - FEDOR, S. a FEDOR, J.
 • HARČARUFKA, Rastislav et al.
 • HARČARUFKA, Rastislav a i.
Ak nie je známy autor alebo je ich veľa, meno autorov sa neuvádza.

5.1 Bibliografické odkazy na tlačené dokumenty a ich časti

Bibliografický odkaz na dielo (napr. monografia, učebnica, kniha, ...)
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením.
Údaj
Príklad
Autor
GODE, Alexander
Názov
Interlingua
Podnázov
Jazyk pre zjednotenú Európu
Sekundárna zodpov.
Prel. Július Tomin
Vydanie
1.vyd.
Vydavateľstvo
Krupina: NIKARA
Rok vydania
1994
Rozsah
124 s.
Edícia
Apollo
Poznámky
Preklad z angl. orig.: INTERLINGUA - The Modern Latin
Štandardné číslo
ISBN 80-8046-020-5
Príklad (bodky, medzery a fonty povinné):
Úplný bibliografický odkaz na dielo:
GODE, Alexander: Interlingua: Jazyk pre zjednotenú Európu. Prel. Július Tomin. 1. vyd. Krupina: NIKARA, 1994. 124 s. Apollo. Prekl. z angl. orig.: INTERLINGUA - The Modern Latin. ISBN 80-8046-020-5
Bibliografický odkaz na dielo (len povinné údaje)
GODE, Alexander: Interlingua. 1. vyd. 1994. ISBN 80-8046-020-5
Príklad bibliografického odkazu na diplomové, rigorózne a habilitačné práce:
a) diplomová práca - označenie diplomovej práce uvedené v poznámke:
VOLESKO, Jozef: Regulácia rýchlosti a ťahu v páse materiálu fyzikálneho modelu kontinuálnej linky. Košice, 1999. 65 s. Diplomová práca na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vedúci diplomovej práce: Daniela Perduková
b) diplomová práca - uvedené pracovisko, na ktorom bola práca vytvorená:
VOLESKO, Jozef: Regulácia rýchlosti a ťahu v páse materiálu fyzikálneho modelu kontinuálnej linky. Košice: Technická univerzita. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektrických pohonov a mechatroniky, 1999. 65 s. Vedúci diplomovej práce: Ing. Daniela Perduková, CSc.
Príklad bibliografického odkazu na firemnú literatúru:
Pracujeme s programy Microsoft Office pro Windows 95 - Řešení pro úlohy z denní praxe. Microsoft Corporation,1995. Dokument číslo: 77311.
Bibliografický odkaz na príspevok v monografiách (heslo v encyklopédii)
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor príspevku
MAKULOVÁ,S.:
Názov príspevku
Internet.
Spojovací výraz
In:
Autor monografie
KATUŠČÁK,D. - MATTHAEIDESOVÁ,M. -NOVÁKOVÁ,M.:
Názov monografie
Informačná výchova:
Podnázov
Knižničná a informačná veda.
Vydavateľstvo
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
Rok vydania
1998,
Rozsah
376 s.
Edícia
Terminologický a výkladový slovník
Poznámky
Štandardné číslo
ISBN 80-08-02818
Lokalizácia v monografii
zv. 6, s. 169 - 170 .
Príklad (bodky, medzery a fonty povinné):
Úplný bibliografický odkaz:
MAKULOVÁ,S.: Internet.. In: KATUŠČÁK,D. et al.: Informačná výchova: Knižničná a informačná veda. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, zv.6, s. 169 - 170.
Bibliografický odkaz na článok v seriálových publikáciách
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením.
Údaj
Príklad
Autor
PETRENČÍK, Ivo:
Názov článku
Systémy pre plánovanie podnikových zdrojov.
Spojovací výraz
In:
Názov seriálovej publikácie
AT&P journal,
Lokalizácia článku
6/2002, s. 6 - 7
Príklad (bodky, medzery a fonty povinné):
PETRENČÍK, Ivo: Systémy pre plánovanie podnikových zdrojov. In: AT&P Journal, 6/2002, s. 6-7

5.2 Bibliografické odkazy na elektronické dokumenty a ich časti

Stále viac informácií je publikovaných online alebo na elektronických médiách. Okrem informácii, ktoré uvádzame pre tlačené dokumenty, v týchto dokumentoch musíme ešte špecifikovať druh média, na ktorom boli publikované. Druh média sa uvádza v hranatých zátvorkách. Ako druh média môže byť použité:
 • [online]
 • [CD-ROM]
 • [disketa] alebo [magnetická páska]
 • [disk]
Ak špecifikujeme aj typ publikácie aj typ média, môžeme to zapísať napr. v takejto podobe:
 • [monografia na CD-ROM]
 • [online dištančný kurz]
 • [online databáza]
 • [správa elektronickej pošty]
 • [príspevok na diskusnom fóre]
 • [počítačový program]
Ďalším povinným údajom je prístup ku zdroju. Môžeme ho uvádzať jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • URL <http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm>
 • <http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm>
 • Dostupné z http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm
Nielen pre programy, ale pre všetky online publikácie sa ako povinný údaj uvádza aj verzia:
 • Verzia 2.1
 • Verzia 98
 • Posledné úpravy 24.10.2002
 • Last revision 24th November 2002
Bibliografický odkaz na program alebo databázu
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor.
HARRIS, David.
Názov diela
Pegasus Mail
[druh média].
[počítačový program].
Údaje o verzii a vydaní.
Ver. 3.01D.
Miesto vydania: Producent
Nový Zeland,
Dátum publikovania
1998
Dátum aktualizácie
[Dátum citácie]
<[citované 12.10.2001]
Prístup k zdroju
<ftp://ftp.let.rug.nl/pegasus/winpmail/w16-301d.exe>
Rozsah diela
Poznámky
E-mail klient. Vyžaduje Windows 3.11 a vyšší.
Príklad:
HARRIS, David. Pegasus Mail [počítačový program]. Ver. 3.01D. Nový Zeland, 1998 [citované 12.10.2001] <ftp://ftp.let.rug.nl/pegasus/winpmail/w16-301d.exe>; E-mail klient. Vyžaduje Windows 3.11 a vyšší.
Bibliografický odkaz na článok v elektronickej seriálovej publikácii
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor.
VITIELLO, Giuseppe
Názov diela.
A European Policy for Electronic Publishing
Názov seriálovej publikácie
The Journal of Electronic Publishing
[druh média]
[online]
Údaje o vydaní
Marec 2001
Označenie čísla
Volume 6, Issue 3
Dátum aktualizácie
August 2001
Poznámky
[Dátum citácie]
[citované 15.10.2002]
Lokalizácia v rámci zdrojového dokumentu
Rozsah diela
Poznámky
Prístup k zdroju
Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html>
Štandardné číslo
ISSN 1080-2711
Príklad:
VITIELLO, Giuseppe. A European Policy for Electronic Publishing. The Journal of Electronic Publishing [online] Marec, 2001, Volume 6, Issue 3. [aktualizované August 2001], [citované 15.10.2002]. Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html>. ISSN 1080-2711
Bibliografický odkaz www stránku, elektronickú monografiu
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor.
MALEŠEVIĆ Petra.
Názov stránky.
Asertivita není agresivita.
[druh média]
[online]
Dátum publikovania
18.10.2002
Dátum poslednej revízie
[Dátum citácie]
[20.10.2002]
Poznámka
URL adresa
Príklad:
MALEŠEVIĆ Petra. Asertivita není agresivita. [online] Publikované 18.10.2002. [citované 20.10.2002]. Dostupné z
BOLDIŠ, Peter. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 2: Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. [online] Verzia 2.5 (2002). Publikované 1999 -2002, posledná aktualizácia 6.6.2002. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>
Bibliografický odkaz na príspevok diskusnej skupiny (newsgroups)
Diskusné skupiny sa skladajú z jednotlivých príspevkov, ktoré sú uchovávané v archíve.
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor.
URZYNICOK Michal
Predmet príspevku.
3D workshop, Warsaw, Poland
Dátum publikovania
30.8.2002
[Dátum prístupu]
[citované 22.10.2002]
Poznámka
Meno diskusnej skupiny
<cz.comp.grafika>
Príklad:
URZYNICOK Michal. 3D workshop, Warsaw, Poland. 30.8.2002, [citované 22.10.2002] <cz.comp.grafika>
Bibliografický odkaz na príspevok diskusného klubu
V diskusných skupinách je príspevok posielaný elektronickou poštou na adresy všetkých členov klubu. Príspevky sú archivované a je možné požiadať o ich zaslanie.
Poznámka: Uvedený formát písma je povinný. Povinné položky sú zvýraznené podfarbením
Údaj
Príklad
Autor.
OLEXOVÁ Zuzana
E-mail adresa autora
Predmet príspevku.
Študijný poriadok.
Dátum publikovania
7.10.2002
Meno archívu (list servera)
kepm@lists.tuke.sk
[Dátum prístupu]
[citované 22.10.2002]
Poznámka
Prístup k dokumentu
<https://lists.tuke.sk>
Príklad:
OLEXOVÁ Zuzana. Študijný poriadok. 7.10.2002. <kepm@lists.tuke.sk> [citované 22.10.2002] <https://lists.tuke.sk>

6 Citácie bibliografických odkazov

Citácia je spôsob prepojenia textu s bibliografickými odkazmi. Existujú viaceré spôsoby citácie, najrozšírenejšie sú:
 • metóda číselných citácií - odkaz číslom do číslovaného zoznamu bibliografických odkazov, napríklad:
  Tento pojem zaviedol Peter Novák (1).
Zoznam bibliografických odkazov
   1. Novák, P.: Inovácia školstva. 3.yd. 1999. ISBN 80-8026-030-4
   2. ...
 • metóda prvého údaja a dátumu - odkaz cez meno a dátum vydania publikácie. Napríklad:
  Neurolingvistické programovanie (NLP, J. O´Connor, J.Seymour 1990) je spôsob, ktorým je možné zlepšiť ...
  Zoznam bibliografických odkazov
  1. Connor, J. – Seymour, J., 1990: Introducing neuro-limguistic programming. London: Mandala.
metóda citácií v poznámkach (pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce). Napríklad:
Neurolingvistické programovanie1 je spôsob, ktorým je možné zlepšiť ...
1 O´Connor, J. – Seymour, J., 1990: Introducing neuro-limguistic programming. London: Mandala., 1990 Zdroj: www.fberg.tuke.sk/kg/predmety/SP/STNISO690.doc

Kontaktujte nás

* Povinné údaje